Decizia CNA privind politica pe bani la TV: cu plată doar la emisiunile de promovare electorală (updated)

CNA s-a întrunit azi pentru a dezbate decizia pe care trebuie să o ia pe baza controversatului alineat din legea electorală, referitor la apariţia contra cost a politicienilor la TV, în campania electorală. Decizia va arăta aşa:

– se plăteşte în “emisiunile de promovare electorală”, unitatea de măsură e timpii de antenă acordaţi
– accesul la dezbaterile electorale e liber
– în dezbateri se pot da calupuri de spoturi electorale (produse eventual de televiziuni, care îşi recuperează astfel costurile).

Cuiul lui Pepelea era apariţia pe bani a candidaţilor în emisiuni cu aspect de talk-show-uri, aşa cum se vede aici şi aici. În formularea care se pregăteşte, bunul simţ a prevalat. “Emisiunile de promovare electorală” sunt desigur altceva decât elemente din grila normală a posturilor, prin urmare se evită pe cât posibil impresia că actul jurnalistic e condiţionat de facturi.

UPDATE:
Dacă tot am scris atât pe subiectul ăsta, public mai jos textul integral al deciziei, nu înainte de a remarca mai multe lucruri bune:

– televiziunile trebuie să facă publice scorurile pentru candidaţi şi să completeze nişte formulare de asemeni publice
– ştirile electorale intră în calupuri separate (din jurnale)
– emisiunile de promovare electorală nu pot prezenta acuzaţii fără dovezi şi alte lucruri cu care ne-au obişnuit politicienii
– spoturile electorale au maximum 30 de secunde şi se difuzează doar în emisiunile electorale
– “televoturile sau anchetele” se pot da, dar cu precizarea că nu sunt reprezentative
– se admite drept la replică – aici s-ar putea să se producă o aglomerare care să blocheze puţin televiziunile, fiindcă poţi ataca afirmaţiile oponentului X dintr-un spaţiu plătit (promovare electorală) ca să prinzi nişte spaţiu gratis. O să vedem telenovele mai ales în preziua votării.

Decizia:

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE Nr. 792 din 30 septembrie 2008
privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale;
Conform dispoziţiilor articolelor 2, 7 alin.(2), 15 alin.(1) lit.e), 29, 31-33, 37, 38, 381 şi 382, 50 lit.h3) şi h4), 51 alin.(1) şi alin.(2) lit.g) ale Legii nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările aduse de Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului nr. 66/28.05.2008 şi nr. 97/27.08.2008;
În temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) şi art. 42 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Campania electorală pe posturile de radio şi de televiziune începe în ziua de 31 octombrie 2008, ora 0,00, şi se încheie în ziua de 29 noiembrie 2008, ora 7,00.
(2) Campania electorală prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale se desfăşoară în condiţiile stabilite de Legea nr. 35 din 13 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului audiovizual adoptat prin Decizia CNA nr. 187/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentei decizii.
Art. 2. – (1) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile legal constituite ale cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale reprezentate în Consiliul Minorităţilor Naţionale, precum şi candidaţii independenţi care înaintează propuneri de candidatură – denumiţi în continuare competitori electorali – au acces la serviciile publice de radio şi de televiziune în condiţiile art. 38 alin. (1) şi (2) ale Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Accesul candidaţilor şi reprezentanţilor competitorilor electorali la serviciile private de radio şi de televiziune poate avea loc numai în emisiunile electorale definite la art. 8; accesul în emisiunile de promovare electorală prevăzute la art. 8 lit.a) va respecta condiţiile art. 38 alin. (3) al Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3. – Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, desfăşurarea unei campanii electorale cu respectarea următoarelor principii:
a) echitate – fiecare candidat sau competitor electoral trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului;
b) echilibru – o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale, în cazul tuturor candidaţilor şi competitorilor electorali;
c) imparţialitate – obligaţia radiodifuzorilor de a trata toţi candidaţii şi competitorii electorali obiectiv şi echidistant.
Art. 4. – Desfăşurarea campaniei electorale prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale, publice şi private, trebuie să servească:
a) electoratului, pentru a primi informaţii corecte, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză;
b) candidaţilor şi competitorilor electorali, pentru a se face cunoscuţi electoratului;
c) radiodifuzorilor, pentru a-şi valorifica drepturile prevăzute în legea electorală, precum şi pentru a-şi exercita libertăţile şi responsabilităţile ce revin mass-mediei într-o societate democratică.

CAPITOLUL II
Proceduri preliminare

Art. 5. – Posturile de radio şi de televiziune private care intenţionează să realizeze şi să difuzeze ştiri electorale şi emisiuni electorale au obligaţia să facă cunoscut public acest lucru prin presă şi/sau prin programele lor şi să comunice Consiliului Naţional al Audiovizualului implicarea lor în campania electorală, până cel mai târziu în ziua de 10 octombrie, printr-o adresă, conform cu modelul prezentat în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 6. – (1) Competitorii electorali au la dispoziţie intervalul 11 – 20 octombrie pentru a se adresa în scris posturilor private de radio şi de televiziune care şi-au anunţat intenţia de realizare şi difuzare a emisiunilor electorale, solicitând şi timpii de antenă pe care intenţionează să-i utilizeze.
(2) După rămânerea definitivă a candidaturilor, potrivit articolelor 15, 31-33 şi 38 ale Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, posturile, în funcţie de solicitările primite, îşi vor definitiva grilele de program cu tipurile de emisiuni şi participările la acestea, în conformitate cu timpii de antenă calculaţi proporţional cu cei oferiţi de posturile publice, precum şi tarifele pe emisiune şi pe unitate de timp pe care intenţionează să le practice.
(3) Tarifele pe emisiune şi pe unitate de timp vor fi stabilite în urma negocierilor desfăşurate cu toţi reprezentanţii candidaţilor şi competitorilor electorali interesaţi şi vor fi făcute publice.
(4) În situaţiile în care unii candidaţi sau competitori electorali nu doresc utilizarea integrală a timpilor alocaţi, posturile vor solicita acestora completarea unei declaraţii scrise în acest sens.
Art. 7. – După parcurgerea procedurilor prevăzute la art. 6, radiodifuzorii vor comunica în scris Consiliului Naţional al Audiovizualului grilele emisiunilor pe care le vor realiza, precum şi intervalele de timp de difuzare a respectivelor emisiuni, printr-o adresă, conform cu modelul prezentat în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta decizie.

CAPITOLUL III
Emisiuni electorale

Art. 8. – Pentru reflectarea desfăşurării campaniei electorale şi a activităţilor de propagandă electorală, radiodifuzorii pot realiza şi difuza numai următoarele tipuri de emisiuni electorale:
a) de promovare – în care candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali îşi promovează propria candidatură, programele politice şi activităţile de campanie electorală; în situaţia transmiterii în direct a unor activităţi de campanie, acestea se vor încadra în timpii de antenă acordaţi fiecărui competitor electoral;
b) de dezbatere – în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor, reprezentanţilor competitorilor electorali, jurnaliştilor, analiştilor şi altor invitaţi.
Art. 9. – (1) În perioada campaniei electorale candidaţii au acces la posturile publice şi private de radio şi televiziune, inclusiv la cele prin cablu, numai în emisiunile prevăzute la art. 8 din prezenta decizie.
(2) În cadrul emisiunilor electorale şi a spoturilor electorale este interzisă utilizarea simbolurilor naţionale – drapel, stemă, imn – ale României sau ale altui stat, ca elemente de propagandă electorală.
(3) În perioada campaniei electorale candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali nu pot fi producători, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici şi privaţi.
Art. 10. – Candidaţii care deţin funcţii publice pot avea intervenţii, în direct sau înregistrate, şi în alte emisiuni decât cele prevăzute la art. 8, strict în probleme legate de exercitarea funcţiei lor; în aceste situaţii radiodifuzorii au obligaţia să ia măsuri pentru asigurarea echidistanţei şi pluralismului de opinii.
Art. 11. – (1) Radiodifuzorii pot realiza şi difuza ştiri electorale, care cuprind informaţii privind activităţile de campanie ale candidaţilor şi competitorilor electorali.
(2) Ştirile electorale pot fi prezentate numai în emisiuni informative special concepute în acest scop, identificate ca atare.
(3) Radiodifuzorii îşi vor asuma integral responsabilitatea editorială pentru realizarea şi difuzarea acestor emisiuni, iar reflectarea, în cadrul lor, a activităţilor de campanie ale candidaţilor şi competitorilor electorali se va face cu respectarea principiilor de echitate şi imparţialitate.
(4) Radiodifuzorii pot prezenta, în cadrul ştirilor electorale, intervenţii făcute în direct de către candidaţi cu prilejul activităţilor de campanie, sau extrase din înregistrări transmise de către aceştia, cu respectarea obligaţiilor prevăzute la alin.(3).
(5) În cazul în care în ştirile electorale sunt prezentate producţii audiovizuale realizate de către candidaţi sau competitori electorali, radiodifuzorii sunt obligaţi să facă menţiune despre aceasta în cuprinsul lor sau, în cazul televiziunilor, să marcheze în scris acest lucru pe ecran.
(6) Programele de ştiri şi emisiunile informative cu caracter electoral nu pot fi sponsorizate.
Art. 12. – (1) Radiodifuzorii au obligaţia să se asigure că emisiunile de promovare electorală, precum şi spoturile şi celelalte producţii audiovizuale realizate de către candidaţi sau competitori electorali respectă următoarele condiţii:
a) nu conţin afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane, dreptului la propria imagine sau moralei publice;
b) nu incită la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală, dizabilităţi sau etnie;
c) nu conţin acuzaţii cu incidenţă penală sau morală la adresa altor candidaţi sau competitori electorali, fără a fi însoţite de dovezi.
(2) Producţiile audiovizuale electorale realizate de către candidaţi sau reprezentanţi ai competitorilor electorali pot fi difuzate numai în cadrul ştirilor electorale şi emisiunilor de promovare electorală.
(3) În cazul emisiunilor electorale ale serviciilor publice de radio şi televiziune pot fi difuzate şi spoturi electorale, cu încadrare în timpii de antenă acordaţi competitorilor electorali.
Art. 13. – Realizatorii şi moderatorii dezbaterilor electorale au următoarele obligaţii:
a) să fie imparţiali;
b) să asigure echilibrul necesar desfăşurării emisiunii, oferind fiecărui participant la discuţii posibilitatea să-şi prezinte opiniile;
c) să formuleze clar întrebările, fără a fi tendenţioase sau părtinitoare;
d) să asigure menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii emisiunii;
e) să intervină atunci când invitaţii încalcă, prin comportament sau exprimare, regulile prevăzute la art. 12 alin.(1); în cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfonului sau oprirea emisiunii, după caz.
Art. 14. – (1) Radiodifuzorii privaţi pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale, cu respectarea cerinţelor referitoare la publicitate prevăzute în Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a dispoziţiilor Deciziei CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor art. 38 alin. (4) ale Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
(2) Spoturile publicitare electorale nu pot avea o durată mai mare de 30 de secunde şi trebuie să fie asumate în mod explicit, prin prezentare sau conţinut, de către candidaţi sau competitorii electorali.
(3) Pentru difuzarea spoturilor publicitare electorale radiodifuzorii privaţi sunt obligaţi să asigure candidaţilor şi competitorilor electorali condiţii egale de acces şi de tarifare pe unitatea de timp.
(4) În emisiunile de promovare electorală nu pot fi inserate spoturi ale unor candidaţi sau competitori electorali în porţiunile de emisiune alocate altor candidaţi sau competitori electorali.
(5) În cadrul dezbaterilor electorale, radiodifuzorii pot insera spoturi publicitare electorale numai în calupuri separate şi marcate corespunzător.
Art. 15. – (1) Sondajele de opinie cu conţinut electoral pot fi difuzate numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 381 şi 382 ale Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cazul prezentării unor televoturi sau anchete făcute în rândul electoratului, radiodifuzorii au obligaţia să precizeze, în mod expres, că acestea nu sunt reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social sau etnic.
(3) Cu 48 de ore înainte de ziua votării este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă.
Art. 16. – Cu 24 de ore înainte de începerea votării sunt interzise:
a) difuzarea de emisiuni electorale şi ştiri electorale;
b) invitarea sau prezentarea candidaţilor în programe, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 17 alin. (3);
c) comentarii privind campania electorală.
Art. 17. – (1) Candidaţii şi competitorii electorali ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor fapte neadevărate sau a unor informaţii inexacte beneficiază de drept la replică; solicitarea se va conforma dispoziţiilor art. 52 alin.(1), respectiv art. 60 alin.(1) ale Codului audiovizual.
(2) Radiodifuzorii au următoarele obligaţii privind dreptul la replică:
a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris; în situaţia în care solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima zi de campanie electorală, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării;
b) să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic şi/sau în scris, decizia luată; în cazul neacordării dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate solicitantului şi Consiliului Naţional al Audiovizualului;
c) să difuzeze replica, în cazul în care decide acordarea acesteia, în cel mult 48 de ore de la primirea solicitării; în situaţia în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în ultima zi de campanie electorală, replica se difuzează în preziua votării;
d) să difuzeze replica, în cazul în care Consiliul Naţional al Audiovizualului dă câştig de cauză solicitantului, în termenul şi în condiţiile comunicate radiodifuzorului.
(3) În preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevadă în program, imediat după emisiunea informativă de seară, un spaţiu de emisie pentru difuzarea replicilor ca urmare a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 18. – (1) În perioada dintre intrarea în vigoare a prezentei decizii şi începerea campaniei electorale, radiodifuzorii nu vor difuza emisiuni electorale şi spoturi electorale, astfel cum acestea sunt definite la art. 8, respectiv art. 14 din prezenta decizie, şi nici spoturi publicitare comerciale sau alte producţii audiovizuale care transmit sau induc mesaje electorale.
(2) Până la începerea campaniei electorale emisiunile informative şi de dezbatere vor respecta prevederile Codului audiovizual şi nu vor avea caracter de propagandă electorală.
Art. 19. – (1) Radiodifuzorii vor asigura înregistrarea emisiunilor destinate campaniei electorale în condiţiile stabilite în Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.
(2) Înregistrările emisiunilor destinate campaniei electorale vor fi ţinute la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, pe toată durata campaniei electorale şi încă 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor.
Art. 20. – Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale articolelor 50 şi 51 din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Preşedinte,
Răsvan Popescu
ANEXA 1

Radiodifuzor ………………………………..
Licenţa nr. …………………………………..

Către,
CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Bucureşti, B-dul Libertăţii nr.14, sector 5, cod 050706 Fax: 021 305.53.54

În conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului
nr. 792 din 30 septembrie 2008, vă comunicăm că postul de radio / televiziune / distribuţie prin cablu cu numele ……………………………………….. din localitatea ……………………………………, intenţionează să difuzeze emisiuni destinate campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30.11.2008, şi ne angajăm să respectăm prevederile Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile de acces şi de difuzarea a programelor electorale prevăzute în decizia sus-menţionată.
Estimăm că difuzarea acestor emisiuni va începe la data de …………….2008.
Persoanele învestite cu responsabilităţi directe privind organizarea emisiunilor destinate campaniei electorale sunt:
………………………….. având funcţia de ………………………………
………………………….. având funcţia de ……………………………………….
şi pot fi contactate la tel./fax. ……………………….…………………………………………….

_________________________________
(Semnătura şi ştampila titularului de licenţă)

ANEXA 2

Radiodifuzor ………………………………..
Licenţa nr. …………………………………..

Către,
CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Bucureşti, B-dul Libertăţii nr.14, sector 5, cod 050706 Fax: 021 305.53.54

În conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului
nr. 792 din 30 septembrie 2008 şi ca urmare a comunicării noastre nr. ………… din ………………………. 2008, privind difuzarea de către postul de radio / televiziune / distribuţie prin cablu cu numele …………………………………………. din localitatea ……………………………. a emisiunilor destinate campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30.11.2008, vă transmitem lista acestor emisiuni şi programarea lor, pe zile şi ore, pe întreaga durată a campaniei.
Faţă de persoanele pe care le-am comunicat deja ca fiind învestite cu responsabilităţi directe privind organizarea emisiunilor destinate campaniei electorale mai nominalizăm şi pe:
………………………….. având funcţia de ………………………………
………………………….. având funcţia de……………………………….
care pot fi contactate la tel./fax. ……………………………………………………………

_________________________________
(Semnătura şi ştampila titularului de licenţă)

 1. catalin tolontan Reply

  De fapt ceea ce vor statiile, care au fost mina in mina cu CNA, dupa cum a sustinut si Victor de mai multa vreme, este SA LEGITIMEZE actuala practica. Accesul este liber in dezbateri pt oricine, dar intra cu preponderenta cei care platesc publicitate electorala. E o rusine pt televiziunile din Romania sa incaseze bani pentru prezenta politicienilor in platouri. Ele nu semnaleaza publicului ca anumite prezente sau chiar stiri apar nu din vointa libera a redactiei, ci pentru ca in spate sint intelegeri platite.

 2. Marian S. Reply

  Zice domnul Tolontan mai sus: E o rusine pt televiziunile din Romania sa incaseze bani pentru prezenta politicienilor in platouri.
  Exprimarea e cam ambigua si poate da nastere la interpretari, in functie de conjugarea verbelor. Deci care e varianta corecta, domnule Tolontan:
  a) E o rusine ca televiziunile din Romania AU INCASAT PINA ACUM BANI pentru prezenta politicienilor;
  b) E o rusine ca televiziunile VOR INCASA TRANSPARENT BANI de acum incolo pentru prezenta politicienilor.
  c) Ambele variante.
  Hai, scoateti-ne si pe noi din ceaţă.

 3. Victor Ciutacu Reply

  @Iulian: nu stiu cat conteaza ce scriem noi, dar vom fi vinovatii de serviciu.
  @tolo: televiziunile din Romania se comporta ca majoritatea bloggerilor.

 4. Yoda Reply

  numai campanie electorala n-o sa fie. de parca ar fi fost ceva mai serios pana acum.

  @marian S: banu face tot, iti dai seama cum or sa stea politicienii la coada la televiziuni ca la lapte si or sa zica : “vreau sa platesc si eu factura asta pe emisiunea de martea trecuta. Sunt la zi, n-am nicio restanta”

 5. catalin tolontan Reply

  Marian S: a.
  victor: cu o diferenta. Bloggerii nu au contract nescris cu publicul lor. Statutul lor e inca neclar, nereglementat. O televiziune, cind emite, primeste licenta de la CNA si are un contract implicit cu telespectatorii.

 6. Victor Ciutacu Reply

  @tolo: din cate vad eu, contractele lor nescrise sunt cu CNA, nu cu telespectatorii. in fine, poate-s eu foarte prapastios si nu reusesc sa ma prind de ratiunile publicistice inalte ale sezatorilor electorale pe bani.

 7. seba Reply

  “Nu trebuie să fii profesor de deontologie pentru ca să sesizezi bizareria acestei legi. E la mintea cocoşului că emisiunile bune se fac altfel. Cu politicieni care se înfruntă cinstit, cu armele discursului, pentru binele comun. Dacă politicienii cumpără spectacolul, la tarife pe minut, ar putea încerca să achiziţioneze, la pachet, şi artista, adică moderatorul. Există principii precum cel al imparţialităţii jurnalistice sau echilibrului, care sunt încălcate evident în sistemul „apariţii contra cost“. Şi atunci, cum de s-a ajuns la această lege, gata promulgată? ”

  Oricum exista televiziuni si moderatori vanduti din start, care isi fac job-ul zi de zi precum “tonomatele”. Nu-mi spuneti mie ca vine acum unul de la PD-L si il cumpara pe Gadea. N-are cum, ca e vandut de mult. Ganditi-va si voi la micile televiziuni si statii radio din provincie!

 8. Iulian Comanescu Reply

  Seba: mă zgârie şi pe mine pe ureche zvonurile despre moderatori cu o mână pe microfon şi alta pe facturier. Presupunând că este aşa, nu este un motiv să pierdem din vedere idealul. “Emisiunile bune se fac altfel”, zice acolo. De fapt, în România lui 2008 nici un talk-show nu trece de două puncte. În 2000 era altfel, cu Călinescu şi Tucă. Unii suntem destul de bătrâni ca să fi prins şi vremurile alea 🙂

 9. Iulian Comanescu Reply

  Cătălin: evaluarea mea pozitivă la modul cum a ieşit decizia se raportează la ce era în lege: “emisiuni electorale”. Televiziunile voiau să ia bani, politicienii erau dispuşi să-i dea – că altfel nu votau legea cu spinosul alineat referitor la “emisiuni electorale”, cam de acolo am pornit.

  Eu continuu să mă mir de altceva: nu s-a găsit – şi nu se găseşte, în ciuda importanţei subiectului – niciun reporter care să ne spună cum s-a ajuns la respectivul alineat de lege, fiindcă acolo e bomba cu ceas. Fără a idealiza CNA, eu zic că la rândul ăla de text care vorbea despre EMISIUNI şi nu despre spoturi sau sloturi de promovare electorală, putea să iasă mult mai rău.

Post your thoughts